در گذشته نقال قهوه خانه مرشدی بود که حلقه نشینان مشتاق را به مدد هنر سخنوری خویش از چشمه های زلال زیبایی و معرفت، جوانمردی و فتوت، و دین و مذهب سیراب می ساخت.

   در نهاد قهوه خانه دو مکتب مهم از هنر، هنر کلامی که همان نقالی است و دیگری هنر تجسمی که نقاشی های قهوه خانه ای را شامل می شود رشد و بالندگی یافت و در هر یک از این هنر ها، هنرمندان بزرگی از میان توده ی مردم شناخته و برجسته شدند.

 

   استاد حسن اسماعیل زاده

نیز یکی از این هنرمندان است که با حرکت دست و قلم خویش بر روی بوم نقاشی هر بیننده ی مشتاقی را به حیرت واداشته است.

    پایگاه اینترنتی استاد حسن اسماعیل زاده سعی دارد تا هنر و شخصیت این هنرمند بزرگ را به علاقمندان و جوانان مشتاق هرچه بیشتر بشناساند.

 

 

 copyright 2005-2006 www.Ismaelzadeh.com All rights reserved.

webmaster: info@sallcom.org